Bak Kwa vị nguyên bản

30,000₫

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN

Bak Kwa vị ớt

30,000₫

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN

Combo ưu đãi - vị nguyên bản

90,000₫

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN

Combo ưu đãi - vị ớt

90,000₫

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN